BBH tegen besluit van provincies over Duinpolderweg.

 

20 december 2017


BBH TEGEN BESLUIT VAN PROVINCIES OVER DUINPOLDERWEG.


Adviesgroep en Provinciale Staten van Zuid Holland onder aanvoering van VVD gedeputeerde Floor Vermeulen, laten hun oren hangen naar een adviesgroep van hoofdzakelijk Noord-Hollandse dorpsraden en verkwanselen het Hillegomse belang en advies.
Op basis van de resultaten uit de Planstudie Duinpolderweg en de conclusies uit de MER blijkt dat er infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke Bollenstreek en Haarlemmermeer voor de komende jaren te verbeteren.

Het zogeheten Nul-alternatief (nietsdoen) blijkt niet die effecten te hebben waar BBH wel op had gehoopt. Nietsdoen is dus geen optie meer.
Deze conclusie wordt unaniem gedeeld door zowel de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer als de Stuurgroep Duinpolderweg.
Uit de MER blijkt ook dat geen enkel onderzocht tracé een voldoende oplossend vermogen heeft om alle knelpunten in de regio op te lossen en dat elke nieuwe wegverbinding schaduwkanten heeft.
Daarnaast blijkt ook uit de MER dat elke onderzochte nieuwe wegverbinding in meer of mindere mate nadelige milieueffecten heeft omdat er landschappelijke en mogelijk ook cultuurhistorisch waardevolle gebieden worden doorsneden.

Dit laatste is zeker het geval wanneer zou worden besloten om de nieuwe wegverbinding vanaf de N208 door te trekken naar de N206. Om die reden is BBH hier fel tegen en wil ook niet dat deze mogelijke “doortrekking” nu al in ruimtelijke procedures geregeld gaat worden.
Het besluit van de beide provincies om op basis van een gevoeligheidsanalyse nu te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die zowel het waardevolle bebouwingslint langs de N208 als het bedrijventerrein Horst ten Daal ten noorden van Hillegom en het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder doorkruist, is voor BBH niet acceptabel.

Vele woningen langs de N208 zullen voor deze nieuwe wegverbinding moeten worden gesloopt. Net als vele op Horst ten Daal gevestigde bedrijven omdat dit bedrijventerrein compleet doorsneden gaat worden door deze nieuwe wegverbinding. Dit zal desastreus zijn voor de werkgelegenheid in Hillegom.
Daarnaast past dit tracé ook totaal niet in de recent met grote betrokkenheid van inwoners opgestelde Hillegomse omgevingsvisie 2030 omdat het op geen enkele wijze bijdraagt aan de toekomstige economische en duurzame ontwikkelingen binnen Hillegom. Ook verdwijnt het recent aangelegde natuurpark Vosse- en Weerlanerpolder volledig.

Uit onderzoek blijkt dat deze - naar onze mening - “sloopvariant” vele tientallen miljoenen meer gaat kosten dan de wegverbinding die door alle betrokken Zuid-Hollandse gemeenten (inclusief Hillegom), de regio Holland Rijnland en het projectbureau Duinpolderweg aan de provincies is geadviseerd.
Dit aan de provincies geadviseerde tracé – waar BBH mee kan instemmen - ligt net ten noorden van de Oosteindervaart en biedt betere mogelijkheden om deze nieuwe wegverbinding vanaf de N208 richting Haarlemmermeer in het landschap in te passen. Bij het nu door beide provincies gekozen tracé is dit volstrekt onmogelijk.

BBH is het eens met de inbreng van Hillegom in de stuurgroep om de Elswoutbrug (bij Mc Donalds) te verdubbelen, alsmede het stukje rijbaan van de N207 tot de N208 (inclusief capaciteitsverhoging van de kruising N207/N208). 
Dit omdat hier nu al dagelijks files zijn tijdens de spitsuren en het de bereikbaarheid van de Keukenhof belemmerd. Ook dit advies is tot op heden door beide provincies genegeerd.
BBH heeft ook lang stil gestaan bij het alternatief NOG Beter 2.0 omdat dit volgens velen het meest milieuvriendelijke alternatief zou zijn.
 
Kijkend naar bereikbaarheidseffecten, robuustheid en leefbaarheid scoort dit alternatief echter minder dan voorkeursvariant “Midden”.
De nadelige gevolgen voor de leefbaarheid bij een doorgetrokken Weerlaan voor de bewoners in de woonwijken Meer en Dorp, Vossepolder en Treslong baart ons namelijk zorgen. 
Regionaal auto- en vrachtverkeer en lokaalverkeer komt samen op het lokale wegennet ter hoogte van de Weerlaan. Vlak tegen/tussen bestaande en geplande bebouwing. 

Gelet op de te verwachten verkeersintensiteiten bij dit alternatief, vermoeden wij dat het verkeer dagelijks in de spitsuren vast komt te staan op de Weerlaan. 
Zowel vanaf de rotonde bij het Karwei als vanaf de rotonde op de Meerlaan.
Het gevolg hiervan is dat lokaalverkeer nauwelijks meer uit de eerdergenoemde woonwijken kan komen en er sluipverkeer door de woonwijken gaat plaatsvinden. Tijdens de herinrichting van de 3e fase N208 hebben wij daar al een voorproefje van kunnen ervaren.
Het alternatief NOG Beter 2.0 voldoet daarnaast niet aan het eerder vastgestelde uitgangspunt in de “Ontwerpnotitie Duinpolderweg” om provinciale verbindingswegen zo ver mogelijk bij de bebouwing vandaan te projecteren. 

 

Zie:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3564878/Hillegom-boos-op-provincie-om-besluit-nieuwe-Duinpolderweg