BBH Algemene beschouwingen 2022

Met de algemene beschouwingen geeft de BBH haar beschouwing op de begroting voor 2023. Een begroting waarin het coalitieprogramma “Met trots vooruit”  naar onze mening prima financieel in is verwerkt en waarin onder andere de door ons zo gewenste ontmoetingsruimte voor ouderen in ons centrum gerealiseerd kan worden.
Het coalitieprogramma is echter geschreven in een periode  dat de Covid zorgen naar de achtergrond leken te gaan verdwijnen en iedereen hoopte dat alles weer een beetje “normaal” zou gaan worden.
We hadden en hebben de covid-crisis nog niet eens helemaal achter ons gelaten of er diende zich een nieuwe crisis aan: Rusland viel Oekraïne binnen. Een crisis waarbij honderdduizenden mensen op de vlucht sloegen die hulp nodig hadden. Hillegom heeft zijn steentje daaraan bijgedragen door het bieden van crisisopvang en hulp aan Oekraïners die  plotseling huis en haard moesten verlaten en alle zekerheden en veiligheden van het ene op het ander moment kwijt waren. Op dat moment realiseerden wij ons nog niet wat de verdere gevolgen waren van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Onze inwoners, bedrijven en instellingen gaan namelijk inmiddels gebukt onder een gigantische inflatie als gevolg van de stijging van onder andere de energie en voedselprijzen die wij in de slechtste scenario’s niet voor mogelijk hadden gehouden.

Terug naar de begroting. Een begroting die sluit met een klein positief saldo. Een begroting waarin door de gemeente is gerekend met een beperkt inflatiepercentage waardoor de woonlasten voor onze inwoners maar beperkt stijgen.
De inflatie voor komend jaar is moeilijk te voorspellen, maar wij snappen dat het door de gemeente gehanteerde inflatiepercentage aan de lage kant is als je kijkt naar de inmiddels gestegen prijzen die naar verwachting, ook voor de gemeente, deels van blijvende aard zullen zijn.
De BBH wil onze inwoners in deze moeilijke tijden niet opzadelen met een lastenverzwaring van misschien wel meer dan 10%  en staat daarom volledig achter de gehanteerde beperkte verhoging van onze gemeentelijke heffingen. Dat het gevolg hiervan kan zijn dat de gemeente door de ook voor haar alsmaar stijgende kosten in 2023 geld tekort gaat komen, is voor ons voorspelbaar. Onze reserves bieden naar onze mening echter voldoende ruimte om dit tekort op te vangen.
Aangezien wij wel degelijk zien dat veel van onze inwoners buiten hun schuld om in de financiële problemen komen, vragen wij het college hier extra en actief aandacht aan te besteden. Naast de maatregelen van de Rijksoverheid zoals BTW verlaging op de energie,  het in te stellen energieplafond en de 10% verhoging van het minimumloon (en daarmee de bijstand en de AOW), wil de BBH toch dat het college alvast voorsorteert om inwoners van Hillegom die het (ondanks de maatregelen van de rijksoverheid) financieel echt niet redden, bij te staan.
Wij zouden als BBH dan ook graag zien dat er een regeling komt naast de energietoeslag van 130% om mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen bij te staan. Wij zouden hiervoor graag op korte termijn van het college een voorstel ontvangen inclusief de hieraan verbonden kosten. Wij willen hierbij wel aangeven dat voor ons maatwerk heel belangrijk is.

Sportverenigingen, culturele- en maatschappelijke organisaties zijn vaak de verbindende schakel binnen onze Hillegoms samenleving. Vrijwilligers binnen deze organisaties zetten zich belangeloos in voor onze inwoners. De BBH neemt hiervoor haar petje af. Als waardering vanuit de gemeente kennen wij het fenomeen van de zogeheten waarderingssubsidies.
Deze subsidies zijn echter al 6 jaar op rij niet geïndexeerd. Ook deze organisaties hebben nu te maken met forse kostenstijgingen door inflatie. De BBH is van mening dat ingaande het jaar 2023  deze subsidies moeten worden  herzien en moeten worden opgewaardeerd. Ook hiervoor zien wij graag op korte termijn een voorstel van het college tegemoet.

Ook wonen heeft grote prioriteit voor de BBH. Hillegommers staan veel te lang op een wachtlijst voor een woning. Het helpt, dat Minister de Jonge ons straks de mogelijkheid geeft om bij nieuwbouwprojecten onze eigen inwoners voorrang te geven. Dit hoeft wat ons betreft niet enkel bij onze eigen grondposities, maar wij zouden graag een voorrangsregeling zien voor alle nieuwbouw in Hillegom.
Het is alleen wel jammer dat door procedures de bouw van woningen in de ogen van de BBH te traag gaat. Wat ons betreft mag er, waar ook maar mogelijk, vaart worden gemaakt met de diverse woningbouwprojecten in Hillegom.

Ook jeugd heeft voor de BBH de aandacht en daarbij hoort goed buitenspelen. Wij horen veel positieve geluiden over de speeltuinen die vernieuwd zijn en zijn op dat punt ook positief over ons speeltuinbeleidsplan.
Wij horen echter ook dat er voor de oudere jeugd op dit gebied minder te beleven is. Wij vernemen ook dat de speeltoestellen en skatebaan op de Belt gedateerd zijn en deze hoognodig onderhoud nodig hebben, de skatebaan is bijvoorbeeld niet meer goed op te skaten. Wij zouden dan ook willen vragen aan het college om de Belt op te knappen en een update te geven naar de huidige tijd zodat ook de oudere jeugd goed buiten kan spelen. Hierbij denken wij aan naast het skaten ook plek voor o.a. een bmx en stepjes om met de huidige tijd en behoefte van onze jeugd mee te gaan.