Nieuws

2 juli 2018

Middenvariant Duinpolderweg
 
Gedeputeerde Staten hebben op 26 juni 2018 aan Provinciale Staten voorgesteld om het definitieve tracé Duinpolderweg te verschuiven naar de noordkant van de Oosteindervaart. De gemeenteraad van Hillegom, waaronder de BBH, heeft in haar zienswijze dit tracé (middenvariant) bepleit en vindt dit een veel betere keuze dan de eerder voorgestelde ‘sloopvariant’, met name voor de leefbaarheid in Hillegom.
 
Een hele opluchting, noemt BBH wethouder Anne de Jong de uiteindelijke keuze van Gedeputeerde Staten van beide provincies om de ’sloopvariant’ voor de Duinpolderweg in te ruilen voor de middenvariant door de Oosteinderpolder tussen Hillegom en Bennebroek in het Haarlems Dagblad.

Klik hier voor het persbericht van de gemeente Hillegom.

DPW middenvariant

 

21 juni 2018

Lokale partijen waren niet alleen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, ze hebben hun verkiezingswinst ook weten te verzilveren. In 76 procent van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dat nog 70 procent. Zo bericht de NOS op 21 juni 2018. 

Ook in Hillegom is dit het geval. De BBH vormt samen met het CDA het college. De BBH heeft twee wethouders in het college, namelijk Anne de Jong en Jan van Rijn.

Lees het hele artikel hier

 

14 juni 2018

Op 14 juni 2018 hield fractievoorzitter Frank Evers zijn algemene beschouwing bij de behandeling van de Kadernota 2019. Hieronder is de tekst van zijn algemene beschouwing te lezen. 

 

Algemene beschouwing 2018
Hillegom, 14 juni 2018
 
Voorzitter,
 
De Kadernota 2019 is voor een groot deel gebaseerd op het (regionale) beleid van de afgelopen raadsperiode. Het na de gemeenteraadsverkiezingen gesloten coalitieakkoord van CDA en BBH moet deze zomer nog een financiële vertaling krijgen.
 
Verschuivingen in bestaand beleid en/of nieuwe ontwikkelingen en plannen zijn dus nog niet in het vooruitzicht voor 2019 meegenomen.
 
Met genoegen constateren wij echter dat in deze Kadernota het degelijke en transparante financiële beleid vanuit de vorige raadsperiode door portefeuillehouder De Jong wordt voortgezet.
Structurele uitgaven moeten worden betaald uit structurele inkomsten en je geeft thuis toch ook niet meer uit dan dat je hebt, is zo ongeveer zijn credo.
 
Wij waren verrast en blij dat de doorrekening van de zogeheten Maartcirculaire 2018 Hillegom een hogere Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds oplevert. Extra inkomsten waar je veel mooie actiepunten uit het coalitieakkoord “Samen meer bereiken” mee zou kunnen realiseren.
 
Voorzitter en overige fracties,
 
U hoort mij goed. Zou … kunnen realiseren. De extra inkomsten zijn namelijk door dit college direct gebruikt om het tekort van circa 1,7 miljoen in het kader van de decentralisaties binnen het sociaal domein op te vangen.
Een keuze van het college waar wij als BBH lang over hebben gediscussieerd, maar uiteindelijk wel mee hebben kunnen instemmen. Wat ons betreft echter wel onder de voorwaarde dat het college dan wel onverminderd blijft inzetten op de zogeheten sturingsagenda Jeugd en de transformatieagenda WMO. Het principe van “Rijksbudget = werkbudget” blijft wat ons betreft ter zake leidend.
 
De Kadernota 2019 sluit ondanks de hiervoor gemaakte keuze en enkele autonome (formatieve) ontwikkelingen nog met een klein positief saldo van 54.000 euro.
 
Als BBH kunnen wij even niet anders dan hopen dat de Meicirculaire 2018 een substantiële hogere uitkomst heeft voor Hillegom zodat het onlangs door het CDA en BBH gesloten coalitieakkoord deze zomer alsnog zijn financiële vertaling kan krijgen. U zult begrijpen dat wij dus met spanning uitkijken naar de presentatie eind september van de Programmabegroting 2019.
 
Voorzitter,
 
Als BBH kunnen wij dus instemmen met de nu voorliggende Kadernota 2019.
 
Wel willen wij in het kader van deze algemene beschouwingen nog voor een tweetal thema’s uw aandacht vragen.
 
Allereerst wonen. De woningmarkt staat onder grote druk. De huizenprijzen zijn het laatste jaar in Hillegom enorm gestegen. Vele jonge en alleenstaande inwoners van Hillegom zijn op zoek naar geschikte betaalbare huisvesting. Ook voor jonge gezinnen is nog nauwelijks een betaalbare eengezinswoning in Hillegom te vinden. De nieuwbouwwoningen die momenteel bijvoorbeeld in de wijk De Ringoevers worden aangeboden, zijn voor de hiervoor genoemde woningzoekenden financieel niet meer haalbaar.
 
Als BBH worden wij hier bijna dagelijks op aangesproken. Vraag en betaalbaar aanbod liggen voor veel jonge inwoners en jonge gezinnen uit Hillegom mijlenver uit elkaar. Naar onze mening kan en moetdaar wat aan worden gedaan.
BBH zal zich daar in deze raadsperiode dan ook hard voor maken.
 
Voorzitter,
 
Als gemeente zijn wij gelukkig nog steeds in het bezit van de voormalige SIZO-velden.
Wij vernemen graag van het college wat de stand van zaken is voor deze woningbouwlocatie en of daar wellicht betaalbaar gebouwd kan en gaat worden voor de door ons hiervoor genoemde groep woningzoekenden. Deze locatie lijkt ons met name geschikt voor starters, alleenstaanden en jonge gezinnen.
 
Gelet op onze reservepositie hoeven we wat BBH betreft als gemeente geen winst te maken op deze gronden maar dan zorgen we er met elkaar wel voor dat de woningen en appartementen die daar in de toekomst worden gebouwd betaalbaar zijn voor jonge inwoners en jonge gezinnen uit Hillegom.
 
Wij vernemen graag wat de overige fracties van ons standpunt vinden.
 
Voorzitter,
 
Dan verkeersveiligheid.
 
Als BBH pleiten wij al geruime tijd voor een veilige verbinding voor langzaam verkeer tussen het centrum en het sportpark en Fioretti college. Wij snappen dat daar eerst onderzoek naar moet worden gedaan. Een tunnel of een brug? Het maakt BBH niet uit als fietsers en voetgangers maar veilig van het centrum naar het sportpark kunnen zonder gebruik te hoeven maken van de rotondes op de N208. Wij vernemen graag van het college of dit onderzoek inmiddels is gestart?
 
Voorzitter,
 
Tot zover.
Frank Evers
 

15 mei 2018

Nieuw Bestuur

De ALV van 14 mei jl. stond bij Bevolkings Belangen Hillegom (BBH) in het teken van de benoeming van nieuwe bestuursleden. Oud-voorzitter Jeroen Nederpelt is 26 april jl., samen met Dieuwertje Boonstra, benoemd als raadslid in de Hillegomse gemeenteraad. Hij heeft daarop besloten zijn voorzitterschap op te geven, waardoor deze functie vacant is geworden. De functie van penningmeester was al eerder vacant geworden.
 
In de ALV is Koen Benjamins benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de BBH. Hij was in de vorige raadsperiode burgerraadslid voor de BBH. Ton Slobbe  is benoemd tot penningmeester van de BBH. Hij was eerder raadslid voor de BBH.
 
Vanaf heden bestaat het bestuur van de BBH uit Koen Benjamins (voorzitter), Michèle de Haas (secretaris) en Ton Slobbe (penningmeester). 

 

26 april 2018

Installatie nieuwe raadsleden BBH.

Door het toetreden van Anne de Jong en Jan van Rijn tot het college van b&w, komen er twee nieuwe plaatsen vrij in onze 8 koppige fractie. Deze worden opgevuld door: Dieuwertje Boonstra en Jeroen Nederpelt beiden 24 jaar. De fractie van BBH in de Hillegomse gemeenteraad bestaat nu uit de dames Monique de Wit, Julia Rippner en Dieuwertje Boonstra en de heren Frank Evers, Jan Grimbergen, Joop van Duffelen, Mike Roelofs en Jeroen Nederpelt. 

 

Jeroen en Dieuwertje

 

26 April 2018 

Installatie Wethouders.

 

College

Van links naar rechts: Fred van Trigt (CDA), Jan van Rijn (BBH), Karin Hoekstra (CDA),
Burgemeester Arie van Erk en Anne de Jong (BBH)