Actueel politiek nieuws

Persbericht Hillegom

19 april 2018

Coalitie Hillegom presenteert akkoord ‘Samen meer bereiken'

HILLEGOM – Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) en CDA hebben hun coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Samenwerking, flexibiliteit en integrale aanpak zijn daarin belangrijke waarden. Ook is bekendgemaakt hoe de kandidaat-wethouders ploeg eruitziet.

Het akkoord, met de titel Samen meer bereiken, beschrijft de opgaven en ambities voor deze raadsperiode. BBH en CDA bouwen de komende vier jaar voort op het beleid van de vorige coalitie, waar ze allebei deel van uitmaakten. De coalitie streeft naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van inwoners centraal staan.

 

Samenwerking

Samenwerking wordt de komende jaren nog belangrijker, bijvoorbeeld met buurgemeenten en andere overheden. Dit is nodig om de maatschappelijke opgaven aan te pakken die de gemeente te wachten staan, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, wonen, bereikbaarheid en het sociaal domein. “We kunnen niet alles alleen. Daarom hechten we ook zo aan samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partijen. De coalitie staat open voor initiatieven vanuit de bevolking, en benadrukt het belang van duidelijke kaders en heldere communicatie daarover”, aldus Fred van Trigt (CDA).


College

Er komen vier wethouders: Anne de Jong (financiën, wonen, centrumontwikkeling en projecten), Fred van Trigt (Wmo, jeugd, gezondheid, sport, onderwijs en welzijn), Jan van Rijn (werk en inkomen, dienstverlening, burger- en overheidsparticipatie, verkeer en vervoer) en Karin Hoekstra (omgevingsvisie, ruimte, milieu en duurzaamheid). Burgemeester Arie van Erk heeft als voorzitter van het college - naast de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid - ook communicatie, handhaving en juridische zaken in zijn portefeuille.


Woonruimte en scholen

Waar mogelijk probeert de coalitie zaken versneld op te pakken, bijvoorbeeld als het gaat om wonen. Er is veel vraag naar woonruimte, in het bijzonder naar huizen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar zo nodig ook zorg kunnen krijgen. De coalitie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Andere projecten die het akkoord als actiepunt benoemt, zijn de nieuwbouw van de Jozefschool/Leerwinkel en van de Giraf.


Bereikbaarheid

De partijen hebben veel aandacht voor wegen en vervoer. Er zijn concrete plannen om de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen. Zo zal de wegverbinding tussen de Vincent van Goghsingel en de Garbialaan worden teruggebracht, komt er een rotonde op de kruising Olympiaweg/Ringoevers en een rechtsaf strook op de kruising Leidsestraat/Olympiaweg. De Nieuweweg en een deel van de Meerlaan worden heringericht. De coalitie gaat zich ook inzetten voor een rechtstreekse OV-verbinding naar het Spaarneziekenhuis. De coalitie wil het voorlopige voorkeurstracé van de provincies voor de Duinpolderweg voorkomen en blijft inzetten op een nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer ongeveer ter hoogte van de Oosteinderlaan.


Integrale aanpak

Op verschillende beleidsterreinen streeft de coalitie naar een integrale aanpak: het totaalplaatje staat centraal. Een voorbeeld is de wijkaanpak die de partijen willen introduceren. “Wordt ergens een straat of gebied opgeknapt, kijken we niet alleen naar het groen en de bestrating, maar ook naar sociale aspecten als veiligheid of eenzaamheid. Dat pakken we samen met bewoners op”, vertelt Frank Evers (BBH).

Ook bij jeugdoverlast wil men een integrale benadering toepassen. Er wordt krachtig doorgegaan met het vroegtijdig signaleren van problemen, bijvoorbeeld in het onderwijs, zodat preventief handelen mogelijk is voordat het tot overlast kan komen. De plannen voor jongerencentrum Solution worden doorgezet evenals het op straat inzetten van jeugd- en jongerenwerkers.


Concrete actiepunten

In het coalitieakkoord staan flink wat concrete actiepunten waarmee de partijen aan de slag willen gaan. Zo komt er budget voor initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid, wil men bewegen promoten onder inwoners, onder meer door realisatie van fitpleinen, is er aandacht voor laaggeletterdheid en wordt het groen in de wijken verfraaid.


Vervolg

Donderdagavond 26 april wordt het college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Na de zomer volgt een financiële vertaling van het coalitieakkoord.

 

 

15 februari 2018

Hillegomse raad pleit voor Middenvariant
Gemeente dient zienswijze in tegen zuidelijk voorkeursalternatief Duinpolderweg
 
Op donderdag 15 februari heeft de gemeenteraad van Hillegom besloten om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen voorkeursalternatief ‘Zuid’ van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dit tracé doorsnijdt woningen aan de Weeresteinstraat, bedrijventerrein Horst ten Daal en de Weerlanerpolder. De raad geeft in haar zienswijze aan, voorkeur te hebben voor variant ‘Midden’. Deze scoort op punten als bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten beter. Deze variant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.
 
Midden-variant goed inpassen in landschap
‘Ook deze variant kent een schaduwkant’ licht wethouder Anne de Jong toe ‘een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast’. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. In haar zienswijze pleit Hillegom voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Verder benadrukt de raad dat bij de inpassing drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) zó gecombineerd moeten worden dat deze nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer (A4) een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling voor Hillegom vormt.
 
Voorkeursalternatief verbijsterde Hillegom
Met de zienswijze wil de gemeente bereiken dat provinciale staten van Noord- en Zuid-Holland de keuze van Gedeputeerde Staten heroverweegt en alsnog kiest voor het inhoudelijk betere voorkeursalternatief ‘Midden’.
 
Provinciale Staten nemen besluit
Naar verwachting nemen de Provinciale Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland medio 2018 een besluit.

 

20 december 2017

BBH TEGEN BESLUIT VAN PROVINCIES OVER DUINPOLDERWEG.
Adviesgroep en Provinciale Staten van Zuid Holland onder aanvoering van VVD gedeputeerde Floor Vermeulen, laten hun oren hangen naar een adviesgroep van hoofdzakelijk Noord-Hollandse dorpsraden en verkwanselen het Hillegomse belang en advies.

Op basis van de resultaten uit de Planstudie Duinpolderweg en de conclusies uit de MER blijkt dat er infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke Bollenstreek en Haarlemmermeer voor de komende jaren te verbeteren.

Het zogeheten Nul-alternatief (nietsdoen) blijkt niet die effecten te hebben waar BBH wel op had gehoopt. Nietsdoen is dus geen optie meer.

Deze conclusie wordt unaniem gedeeld door zowel de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer als de Stuurgroep Duinpolderweg.

Uit de MER blijkt ook dat geen enkel onderzocht tracé een voldoende oplossend vermogen heeft om alle knelpunten in de regio op te lossen en dat elke nieuwe wegverbinding schaduwkanten heeft.

Daarnaast blijkt ook uit de MER dat elke onderzochte nieuwe wegverbinding in meer of mindere mate nadelige milieueffecten heeft omdat er landschappelijke en mogelijk ook cultuurhistorisch waardevolle gebieden worden doorsneden.

Dit laatste is zeker het geval wanneer zou worden besloten om de nieuwe wegverbinding vanaf de N208 door te trekken naar de N206. Om die reden is BBH hier fel tegen en wil ook niet dat deze mogelijke “doortrekking” nu al in ruimtelijke procedures geregeld gaat worden.

Het besluit van de beide provincies om op basis van een gevoeligheidsanalyse nu te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die zowel het waardevolle bebouwingslint langs de N208 als het bedrijventerrein Horst ten Daal ten noorden van Hillegom en het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder doorkruist, is voor BBH niet acceptabel.

Vele woningen langs de N208 zullen voor deze nieuwe wegverbinding moeten worden gesloopt. Net als vele op Horst ten Daal gevestigde bedrijven omdat dit bedrijventerrein compleet doorsneden gaat worden door deze nieuwe wegverbinding. Dit zal desastreus zijn voor de werkgelegenheid in Hillegom.

Daarnaast past dit tracé ook totaal niet in de recent met grote betrokkenheid van inwoners opgestelde Hillegomse omgevingsvisie 2030 omdat het op geen enkele wijze bijdraagt aan de toekomstige economische en duurzame ontwikkelingen binnen Hillegom. Ook verdwijnt het recent aangelegde natuurpark Vosse- en Weerlanerpolder volledig.

Uit onderzoek blijkt dat deze - naar onze mening - “sloopvariant” vele tientallen miljoenen meer gaat kosten dan de wegverbinding die door alle betrokken Zuid-Hollandse gemeenten (inclusief Hillegom), de regio Holland Rijnland en het projectbureau Duinpolderweg aan de provincies is geadviseerd.

Dit aan de provincies geadviseerde tracé – waar BBH mee kan instemmen - ligt net ten noorden van de Oosteindervaart en biedt betere mogelijkheden om deze nieuwe wegverbinding vanaf de N208 richting Haarlemmermeer in het landschap in te passen. Bij het nu door beide provincies gekozen tracé is dit volstrekt onmogelijk.

BBH is het eens met de inbreng van Hillegom in de stuurgroep om de Elswoutbrug (bij Mc Donalds) te verdubbelen, alsmede het stukje rijbaan van de N207 tot de N208 (inclusief capaciteitsverhoging van de kruising N207/N208). 

Dit omdat hier nu al dagelijks files zijn tijdens de spitsuren en het de bereikbaarheid van de Keukenhof belemmerd. Ook dit advies is tot op heden door beide provincies genegeerd.

BBH heeft ook lang stil gestaan bij het alternatief NOG Beter 2.0 omdat dit volgens velen het meest milieuvriendelijke alternatief zou zijn.
 
Kijkend naar bereikbaarheidseffecten, robuustheid en leefbaarheid scoort dit alternatief echter minder dan voorkeursvariant “Midden”.
 
De nadelige gevolgen voor de leefbaarheid bij een doorgetrokken Weerlaan voor de bewoners in de woonwijken Meer en Dorp, Vossepolder en Treslong baart ons namelijk zorgen. 

Regionaal auto- en vrachtverkeer en lokaalverkeer komt samen op het lokale wegennet ter hoogte van de Weerlaan. Vlak tegen/tussen bestaande en geplande bebouwing. 
Gelet op de te verwachten verkeersintensiteiten bij dit alternatief, vermoeden wij dat het verkeer dagelijks in de spitsuren vast komt te staan op de Weerlaan. 
Zowel vanaf de rotonde bij het Karwei als vanaf de rotonde op de Meerlaan.

Het gevolg hiervan is dat lokaalverkeer nauwelijks meer uit de eerdergenoemde woonwijken kan komen en er sluipverkeer door de woonwijken gaat plaatsvinden. Tijdens de herinrichting van de 3e fase N208 hebben wij daar al een voorproefje van kunnen ervaren.

Het alternatief NOG Beter 2.0 voldoet daarnaast niet aan het eerder vastgestelde uitgangspunt in de “Ontwerpnotitie Duinpolderweg” om provinciale verbindingswegen zo ver mogelijk bij de bebouwing vandaan te projecteren. 

 

Zie:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3564878/Hillegom-boos-op-provincie-om-besluit-nieuwe-Duinpolderweg

Voor meer informatie zie onze Facebook pagina:

https://www.facebook.com/BBHhillegom/?hc_ref=ARRXT-NotbVJk3ZJn4lq3zc6mxbhHwJ0Mndr8wu8CGm5LBi2MRRN4tNkZGBoXEzu3xo

29 augustus 2017

Na een kort maar hevig ziekbed hebben wij met veel verdriet afgelopen weekend kennisgenomen van het overlijden op vrijdag 25 augustus van

                

                                                                        KLAAS WAASDORP

 

Wij danken Klaas voor zijn jarenlange inzet als penningmeester binnen het bestuur van BevolkingsBelangen Hillegom (BBH).

Klaas was een aangenaam mens. Met een tomeloze energie heeft hij meegewerkt aan de prachtige politieke partij die we nu zijn in Hillegom.

Klaas durfde als bestuurder lastige beslissingen te nemen en hierover met respect het gesprek aan te gaan.

Er was voor Klaas namelijk maar één belang en dat was het belang van de inwoners van Hillegom.

Daar ging het om en daar heeft Klaas zich altijd sterk voor gemaakt.

 

Wij wensen zijn echtgenote Gabriele en familie veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode.

 

Bestuur, wethouder en fractie van BevolkingsBelangen Hillegom (BBH)

 

 

 

 

Wat heeft BBH in de gemeenteraad tot op heden (zomer 2017) kunnen realiseren  
van haar verkiezingsprogramma 2014 - 2018 :

 • Een veilige fietsverbinding via Sixlaan/Stationsweg naar het station en het stationsgebied heringericht
 • Geen woningbouw op De Zanderij (achter het sportpark)
 • Het afschaffen van de hondenbelasting
 • Meer ruimte voor bedrijfswoningen op bedrijfsterreinen
 • Investeringen in kwaliteit van openbare ruimte in ons centrum (onder andere Hoftuin en Hoofdstraat zuid) en in het groen langs de N208 (inclusief rotondes)
 • Meer regionale (ambtelijke) samenwerking
 • Geen bezuinigingen op zogeheten waarderingssubsidies en vrijwilligerswerk
 • Gemeentelijke financiën op orde gebracht
 • Nieuwe Drank- en Horecaverordening voor horecabedrijven, instellingen en (sport)verenigingen vastgesteld
 • Nieuwbouw van verschillende basisscholen
 • Per saldo geen stijging van de (gemiddelde) gemeentelijke woonlasten
 • Meer jongeren actief in de gemeenteraad van Hillegom
 • Armoedebeleid vastgesteld voor inwoners met een laag inkomen en/of inwoners met schulden
 • Meer (huur)woningen voor jongeren en ouderen
 • Behoud van werkgelegenheid bij lokale zorginstellingen
 • Aanpakken van jeugdoverlast met burgemeester Van Erk
 • Herinrichten Valckslootlaan
 • Vervangen beschoeiing Noorder Leidsevaart

 

 

Logo BBH 2018