19 april 2018 - Coalitie Hillegom presenteert akkoord ‘Samen meer bereiken'

PERSBERICHT

HILLEGOM – Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) en CDA hebben hun coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Samenwerking, flexibiliteit en integrale aanpak zijn daarin belangrijke waarden. Ook is bekendgemaakt hoe de kandidaat-wethouders ploeg eruitziet.
Het akkoord, met de titel Samen meer bereiken, beschrijft de opgaven en ambities voor deze raadsperiode. BBH en CDA bouwen de komende vier jaar voort op het beleid van de vorige coalitie, waar ze allebei deel van uitmaakten. De coalitie streeft naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van inwoners centraal staan.
 
Samenwerking
Samenwerking wordt de komende jaren nog belangrijker, bijvoorbeeld met buurgemeenten en andere overheden. Dit is nodig om de maatschappelijke opgaven aan te pakken die de gemeente te wachten staan, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, wonen, bereikbaarheid en het sociaal domein. “We kunnen niet alles alleen. Daarom hechten we ook zo aan samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partijen. De coalitie staat open voor initiatieven vanuit de bevolking, en benadrukt het belang van duidelijke kaders en heldere communicatie daarover”, aldus Fred van Trigt (CDA).

College
Er komen vier wethouders: Anne de Jong (financiën, wonen, centrumontwikkeling en projecten), Fred van Trigt (Wmo, jeugd, gezondheid, sport, onderwijs en welzijn), Jan van Rijn (werk en inkomen, dienstverlening, burger- en overheidsparticipatie, verkeer en vervoer) en Karin Hoekstra (omgevingsvisie, ruimte, milieu en duurzaamheid). Burgemeester Arie van Erk heeft als voorzitter van het college - naast de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid - ook communicatie, handhaving en juridische zaken in zijn portefeuille.

Woonruimte en scholen
Waar mogelijk probeert de coalitie zaken versneld op te pakken, bijvoorbeeld als het gaat om wonen. Er is veel vraag naar woonruimte, in het bijzonder naar huizen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar zo nodig ook zorg kunnen krijgen. De coalitie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Andere projecten die het akkoord als actiepunt benoemt, zijn de nieuwbouw van de Jozefschool/Leerwinkel en van de Giraf.

Bereikbaarheid
De partijen hebben veel aandacht voor wegen en vervoer. Er zijn concrete plannen om de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen. Zo zal de wegverbinding tussen de Vincent van Goghsingel en de Garbialaan worden teruggebracht, komt er een rotonde op de kruising Olympiaweg/Ringoevers en een rechtsaf strook op de kruising Leidsestraat/Olympiaweg. De Nieuweweg en een deel van de Meerlaan worden heringericht. De coalitie gaat zich ook inzetten voor een rechtstreekse OV-verbinding naar het Spaarneziekenhuis. De coalitie wil het voorlopige voorkeurstracé van de provincies voor de Duinpolderweg voorkomen en blijft inzetten op een nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer ongeveer ter hoogte van de Oosteinderlaan.

Integrale aanpak
Op verschillende beleidsterreinen streeft de coalitie naar een integrale aanpak: het totaalplaatje staat centraal. Een voorbeeld is de wijkaanpak die de partijen willen introduceren. “Wordt ergens een straat of gebied opgeknapt, kijken we niet alleen naar het groen en de bestrating, maar ook naar sociale aspecten als veiligheid of eenzaamheid. Dat pakken we samen met bewoners op”, vertelt Frank Evers (BBH).
Ook bij jeugdoverlast wil men een integrale benadering toepassen. Er wordt krachtig doorgegaan met het vroegtijdig signaleren van problemen, bijvoorbeeld in het onderwijs, zodat preventief handelen mogelijk is voordat het tot overlast kan komen. De plannen voor jongerencentrum Solution worden doorgezet evenals het op straat inzetten van jeugd- en jongerenwerkers.

Concrete actiepunten
In het coalitieakkoord staan flink wat concrete actiepunten waarmee de partijen aan de slag willen gaan. Zo komt er budget voor initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid, wil men bewegen promoten onder inwoners, onder meer door realisatie van fitpleinen, is er aandacht voor laaggeletterdheid en wordt het groen in de wijken verfraaid.

Vervolg
Donderdagavond 26 april wordt het college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Na de zomer volgt een financiële vertaling van het coalitieakkoord.